12 Kasım 2009 Perşembe

YABANCI BAYRAKLI TEKNELERDE BİR YIL SATIŞ YASAĞI KALKTI

R.Gazete No. 27403
R.G. Tarihi: 11.11.2009

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:

TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA
MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ İTHAL EDİLMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009⁄5)

MADDE 1 – 22⁄8⁄2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Tebliğ No: 2009⁄3) Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
22 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete
Sayı : 27327
TEBLİĞ
Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:
TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL
KULLANIMA MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ
İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2009/3)
A
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk vatandaşları veya Türk Ticaret Kanununa göre kurulan tüzel kişiler tarafından yurt dışında kurulan veya yurt dışında kurulu bulunmakla birlikte hisselerinin bir kısmı Türk vatandaşlarına ait olan bir şirket tarafından iktisap edilmek suretiyle yabancı bayrak çekilmiş olan gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydedilmesi amacıyla ithalini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarından; GTİP Numarası 8901.10.10.00. 11, 8901.10.90.00. 11 ve 89.03 olanların ithalinde uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İthal için aranan şartlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yurtdışından gemi, deniz ve iç su aracı ithali;
a) 30/6/2009 tarihinden önce iktisap edilmiş olması,
b) Hak sahipliğini gösterir belgenin (fatura, noter devir belgesi, mahkeme kararı, sicil kayıt belgesi, vergi, resim, harç veya benzeri ödeme yapıldığına ilişkin resmî belgeler) ibraz edilmesi,
c) Taşıdığı bayrağın ülke siciline kayıtlı ise sicil terkin belgesi, sicile kayıtlı değil ise sicil kaydının bulunmadığına dair konsolosluk onaylı yazının ibrazı,
şartına bağlıdır.
Satış ve devir yasağı
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilen gemi, deniz ve iç su araçlarının bir (1) yıl süre ile yurt içinde satış ve devri yapılamaz. Talep sahibi, bu Tebliğ kapsamında ithal edeceği gemi, deniz ve iç su aracını bir (1) yıl içerisinde satışını ve devrini yapmayacağına dair taahhütname vermek zorundadır. Taahhütnamenin kapsamı Denizcilik Müsteşarlığınca belirlenir.
Kütüğe kayıt ve gümrük işlemleri
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü ve 5 inci maddesindeki şartları yerine getiren maliklerin talebi üzerine, gemi, deniz ve iç su aracı 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesi kapsamında bağlama kütüklerine kaydedilir. Bağlama kütüğüne kaydı yapılanlara ilişkin gümrük işlemleri, liman/belediye başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine bağlama kütüğüne kaydın yapıldığının bildirimini müteakip otuz gün içinde tamamlanır. Ancak, kütüğe kayıt için gemi, deniz veya iç su araçlarının Türkiye’de bulunması şartı aranmaz. Bu kapsamdaki araçların gümrük işlemleri, Türkiye’ye geldiğinin liman başkanlığı tarafından ilgili gümrük idaresine bildirimini müteakip aynı usulle yapılır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Hiç yorum yok: