3 Mayıs 2008 Cumartesi

Özel tekneler

ÖZEL TEKNELERİN KAYIT, BELGELENDİRME VE DONATIMINA
İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1–– Bu Yönerge, özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatılması ile
taşıyacakları asgari emniyet teçhizatının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2–– Bu Yönerge, Amatör Denizci Yönetmeliği’nde tanımlanmış özel
tekneler ile bunları sevk ve idare edecek kişileri kapsar.

Dayanak
Madde 3–– Bu Yönerge, 1/7/2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Amatör Denizci Yönetmeliğinin Değişik 22 nci maddesi
hükmüne dayalı olarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar
Madde 4–– Bu Yönergenin amacına uygun olarak genel esaslar aşağıda
belirtilmiştir;
a) Özel tekneler, Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma izni almış olan
yabancı uyruklulara ve su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara
aittir.
b) Özel tekneler, kiraya verilemezler, gelir elde etmek amacıyla kullanılamazlar.
Bir özel teknenin gelir elde etmek amacıyla kullanılmak istenmesi halinde kaydı “ticari”
olarak değiştirilir ve ilgili mevzuat uygulanır.
c) Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Yat Turizmi Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri uygulanır.
d) Özel tekne sahipleri her hangi bir kooperatif, kulüp, dernek veya federasyon
gibi kuruluşa üye olmak zorunda değildir.
e) Özel tekneler adına “Özel Tekne Belgesi” düzenlenir (EK-1). Bu tekneler;
bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın bu belge ile tekne sahibi sorumluluğunda
seyrederler.
f) Bu Yönerge yayımlanmadan önce “özel yat, özel tekne, amatör balıkçı teknesi,
özel sürat teknesi v.b. veya diğerleri” adı altında belgelendirilmiş tekneler için sahipleri,
Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına dilekçeyle başvurarak, tonilato belgelerinin
asıllarını iade etmeleri neticesinde bu teknelere Özel Tekne Belgesi düzenlenir.
g) Boyları 24 metreden büyük tekneler ile gemi siciline kaydedilmeleri
sahiplerince talep edilen özel tekneler, adlarına Tonilato Belgesi düzenlenmek koşuluyla
belgelendirilirler. Boyları 24 metreden büyük özel yatlar “Gemilerin Gemiadamları ile
Donatılmasına İlişkin Yönerge”nin yatlarla ilgili (8) sayılı çizelgesi uyarınca donatılır.
h) Özel teknelere ait servis botları, teknenin çevresindeki emniyetli göz sahası
içerisinde yeterlik belgesi ve tekne belgesi olmadan kullanılabilir.
ı) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi sahibi kişi tarafından sevk ve idare
edilir.
i) Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı, kıç tarafta uygun bir yere de tekne
adı ve kayıt limanı yazılır. Harflerin boyu 10 cm.den küçük olamaz. Harfler, okunaklı ve
teknenin gövde rengine zıt renkte olmalıdır.

j) Gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmış ticari yatlar
da amatör denizci belgesi ile kullanılabilir. Ancak, bu şekilde kullanılan ticari yatlarda 60
günü aşmayan bir süreyle düzenlenmiş kira sözleşmesi seyir sürecinde bulundurulmak
zorundadır.

====================================================================

Yatlar İçin Kontrol Listesi
Kontrol edilen hususlar
İlgili
AçıklamaYapılan işlem
Kanun
Md.

Tonilato belgesi (tüm motorlu tekneler)
4922
7
Suret kabul edilmez suret veya belgeniz yoksa seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz
Gemi tasdiknamesi
6762
844827828
18 (dahil) gt üzerindeki yatlarda aranır. Bayrak şahadetnamesi 1 yıl süreyle gemi tasdiknamesi yerine geçerlidir. Aksi durumda seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Özel yat kayıt belgesi(Türk bayraklı özel Yatlarda aranır)
4922Yat Tur. Yön.
7-203840
Bu belge özel yatların denize elverişlilik belgesi gibi düşünülebilir. Belgeniz yoksa seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Denize elverişlilik belgesi(ticari yatlarda aranırGeçerlilik süresi bir yıldır)
4922
4
Teknenin teçhizat ve donanımları denize elverişlilik, teknik donanım tüzüğü ve tonilato belgelerine göre kontrol edilir. Belgeniz yoksa veya eksiklikleriniz varsa seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz
Yola elverişlilik belgesi veyaÖzel yat kayıt belgesi
4922Yat Tur.Yön.
240
Yola elverişlilik belgesi Türk limanları arasında seyir yapan Türk bayraklı ticari yatlarda aranır liman seferi yapanlar ile bulunduğu limandan 25 mil açılmadan sefer yapan yatlarda aranmaz. Belgeniz yoksa seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz
Gemi adamları yeterliliği
1.gemi adamları listesi
2. Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi
(50 net ton ve üstü yatlarda aranır)
4922
2/d
Yat kayıt belgesi üzerinden gemi adamları kontrol edilir. Gemi adamlarının donatılmasıyla ilgili belge yok / yanlış ise gemi adamlarının donatılması ile ilgili çizelge kontrol edilir.gemi adamları donatım standardına göre personel eksiğiniz varsa veya belgeniz yoksa seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Gemi adamlarından herhangi biri alkollü ise
765(TCK)
566
Gemi adamına alkol muayenesi yaptırılarak rapor tanzim edilir, seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz
Gemi adamı sağlık muayene tarihlerinin kontrolü (tüm gemi adamlarının sağlık raporları ve sağlık yoklama belegeleri yanında olmalıdır)
Gemi Adamları Sağlık Yönergesi
185
18 yaş üstü gemi adamlarının sağlık raporları iki yıl, 18 yaş altı gemi adamlarının sağlık raporları bir yıl, ticari yatlarda çalışan amatör denizcilerin sağlık raporları iki yıl, geçerli olup gemi adamları sağlık yönergesi şartlarına tabidir özel yatlardaki amatör denizcilerin sağlık raporları beş yıl geçerli olup sağlık şartları şöför muayeneleri ile aynıdır. Aşçı kamarot ve berber olarak çalışan gemi adamları 3 ayda bir portör muayene raporu almalıdırlar. Aksi durumda seferden men edilip Sahil Sağ.Mrk. Tbp'liğince para cezasına çartırılırsınız.
Transit-log belgesi(y1,y2, demirbaş eşya listesi)
49224458Yat Tur. Yön.
7-203338
Bu belge Yat Kayıt Belgesi'ne üçüncü nüsha olarak demirbaş listesinin eklenmesiyle oluşur, yabancı bir limana çıkış veya yabancı limandan giriş söz konusuysa, yerli ve yabancı bayraklı yatlarda aranır aksi halde yat seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz. Ayrıca hakkınızda Güm. Kanununa göre işlem yapılır. Yabancı yatlar ile ticari yat larda bulundurması mecburdur.
Telsiz Ruhsatnamesi
2813
131922
Kapasitesi 11 kişi (dahil) altı özel yatlarda isteğe bağlıdır. Telsiz var ise ruhsat yoksa, fotokopi / isim uyuşmuyor ise ruhsat TBM'ne gönderilmiş iki ay içinde yenisi düzenlenmemiş ve TGM-2 yoksa telsiz mühürlenir ve yedd-i emin olarak (yattaki uygun birine) teslim edilir. Ayrıca tekne isim değişiklikleri ile satışlarında ruhsatın yenilenmesi gerekir. Aksi durumlarda Türk Telekom.AŞ. Md'lüğüne bildirilip seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Deniz kirliliği yapanlar
2872
22
Sintine balast ve her türlü atık atmanız halinde yaklaşık 56.7 milyar TRL cezaya çarptırılırsınız
Dalış yasaklarına uymamak
2863
35
Dalış yasağı bulunan sahalarda dalış yapıyorsanız ve dalışa yasak sahalarla ilgili düzenlemelere uymazsanız 2863 kanun gereği savcılığa sevk edilirsiniz
Yük ve yolcu fazlası
4922
21
Kapasite haricinde yük veya yolcu taşırsanız savcılığa sevk edilir ve seferden men edilirsiniz
Telsiz operatör ehliyeti
2813
17
Telsiz cihazı bulunan yatlarda telsiz operatörü ehliyetli personel yok ise durum Türk Telekomünikasyon AŞ. Md'lüğüne bildirilir tls. Ruhsatı iptal edilir ayrıca seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Yat işletme belgesi
2634
27
Yat işletmeciliği yapan işletmelere ait yatlarda bulunur. Turizm Bakanlığı onayı olmalıdır. Yoksa savcılık ve Turizm İl Md.nce işlem yapılır.
Yıllık gemi sağlık cüzdanı kabotaj hakkına sahip 250 net ton'a kadar tüm yatlarda aranır
2634Yat Tur.Yön.
28
43
Yatların sıhhi muamelesi yabancı bir limana uğramadığı sürece yapılan vize 1 yıl geçerlidir. Yabancı limanlardan gelen yerli/yabancı yatlar kontrol yaptırmak zorundadır. Başka bir limana gidilecekse vize alınmalıdır. Aksi halde yat seferden men edilip hudutlar Sahil Sağ. Mrk'nce. para cezasına çarptırılırsınız.
Yabancı bayraklı özel yatlarda sahibi veya vekalet verdiği kişi yatta ise yatın kullanılmasına İzin verilir.
Yat Tur.Yön
47
Çok sahipli yatlar yılda en fazla 4 sahibi tarafından kullanılabilir. Yat sahibi yazılı veya faks tali-matıyla vekalet verebilir. Yata ticari amaçla misafir alınamaz. Aksi halde savcılığa sevk edilerek Lim. ve Güm. makamlarınca işlem yapılır.
Türk yatlar ı Türk bayrağı çekmek zorundadır
2893
3
Aksi halde savcılığa sevk edilirsiniz.
Pasaport kontrolü
5682
4
Yabancı limanlardan gelen yatlarda ve yabancı bulunan yatlarda pasaport kontrolü yapılır. Vize işlemini yaptırmamışlarsa (vize muafiyeti hariç) savcılığa sevk edilip Em. Md.bildirilirsiniz.
Yelkenli yatlarda acil durumlar için motor bulundurulmalıdır

Yat Tur.Yön
27
Motor kıçtan takma olabilir.Aksi halde yat seferden men edilerek savcılığa sevk edilerek Lim. Bşk. bilgi verilir.
Turizm işletmelerine ait yatlar ulusal ve uluslararası mevzuata göre donatılır.
Yat Tur.Yön
26
Kaydı özel yat olsa bile kiralanan yatlar ticari yatlar gibi donatılır. Aksi halde savcılığa sevk edilip Lim. Bşk.lığı ve Turizm İl Md.lüğünce işlemlere tabi tutulursunuz.
Yabancı bayraklı yatların seyir esasları
26344458
28/D241
Yabancı bayraklı yatlar hudut kapılarından giriş yaptırdıktan sonra herhangi bir kısıtlama olmadan yasak sahalar hariç gümrük bulunmayan yerlere de yanaşabilirler giriş yaptırmadan (Türk limanları yat kayıt belgesi almadan) gümrük olmayan yerlere yanaşmışlarsa veya giriş işlemleri için verilen güzergahın dışına çıkmışlarsa yatta gümrük kontrolü yapılır (demirbaş eşya listesine göre) şüphe ve kaıt varsa seferden men edilerek savcılığa sevk edLlip lim. Bşk. Ve Güm.Md. lüğünce yasal işleme tutulursunuz.
Gemi ismiBağlama limanı
6762
831

İskele/sancak baş omuzlukta gemi ismi, kıç aynalıkta gemi ismi ve bağlama limanı yazmıyor ise savcılığa sevk edilirsiniz.

Tüm belge ve dokümanlar


Yatlara ve personele ait tüm belge ve dokümanların orijinal olması gerekir. Fotokopi veya suret kabul edilmez aksi takdirde yok sayılarak yasal işleme tabi tutulursunuz
Turizm işletmelerine ait yatlar
2634Yat Tur. Yön.
27192932
Kiralanan yatlarda Turizm Bakanlığından onaylı kira sözleşmesi olması, Türk bayrağı çekmek için Turizm Bakanlığı izni gerekir kiralık yatlar ticari amaçlı kullanılamazlar. 100 gt'na kadar olup yatçı kapasitesi 12'yi geçmeyen yatlar mürettebatsız kiraya verilebilir. Yabancıların kulüplerinden aldıkları lisanslar geçerlidir. İşletilen yatlar ile bu yatların üçüncü kişilere yapacakları zararlara karşı sigorta ettirilmeleri zorunludur.

Bazı arkadaşların dikkatine,


Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

Özel tekneler

ÖNEMLİ DUYURU
02 Mart 2008

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış, yerine
“Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı Ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik”
26804 sayılı Resmî Gazete’de 2 Mart 2008 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yönetmelik;
1. Özel Teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirmesine ait usul ve esaslar ile
2. Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri ile bu yeterliklerin kazanılmasına ait usul ve esasları belirlemektedir.
Uygulamalarla ilgili ayrıntılar, yayınlanacak iki tebliğle açıklığa kavuşturulacaktır.
Yönetmeliğin getirdiği yenilikler ve farklılıklar ana hatlarıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Yönetmelikteki “özel tekne” tanımına uyan teknelerin malikleri bunları kaydettirmek ve Özel Tekne Belgesine (ÖTB) bağlamakla yükümlüdürler.
2. Hiç kaydolmamış veya halen tonilâto belgesiyle seyreden teknelerin sahipleri en geç bir yıl içinde (02–03–2009 tarihine kadar) ÖTB almakla yükümlüdürler.
3. ÖTB aşağıda sayılan özel teknelerde aranmayacaktır, bu tekneler için ÖTB düzenlenmesi sahibinin isteğine bağlı bırakılmıştır:
a) Boyu 4 metreden az, yumuşak tabanlı, söndürülüp katlanabilen şişme botlar.
b) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.
c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, münhasıran antrenman ve yarışlarda, hakem, antrenör, monitör vb yetkililerin veya görevlilerin kullandığı, motorlu/motorsuz şişme bot veya sandal tipinde yardımcı tekneler,
4. ÖTB veriliş tarihinden itibaren 5 yıl sürelidir.
5. Bir teknenin ÖTB kaydının nasıl silineceği açıklığa kavuşturulmuştur.
6. Özel tekneleri ölçme usulü sahibinin de anlayacağı şekilde basitleştirilmiştir. Yayınlanacak tebliğ amatör denizcileri daha ayrıntılı bilgiye kavuşturacaktır.
7. Aşağıda sayılı özel tekneleri kullananlarda Amatör Denizci Belgesi (ADB) aranmayacaktır:
a) Motor BG 10’dan az olan özel tekneler,
b) Sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneler, kanolar/kayaklar,
c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.
8. ADB sınavını başarmış adaylardan ilköğretim diploması ve adlî sicil kaydı istenmeyecektir. Yeni düzenlemeyle sınava girebilmek için sadece göz ve kulak (KBB) sağlık raporu yeterlidir. Raporlarda yer alacak ibare açıklığa kavuşturulmuştur. Aday, bu raporu/raporları sınava başvururken tarayıp çevrimiçi başvuru sistemine yükleyecek, sınava gelirken de raporun orijinalini beraberinde getirip sınav komisyonuna teslim edecektir.
9. Yazılı sınavlar Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yapılacaktır.
10. Yaşı 14–16 arasında olan ADB sahibi amatör denizciler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan tekneleri kullanamayacaklardır.
11. Sınav geçme notu 100 üzerinden 60 puandır.

Saygıyla duyurulur.
Yönetmelik için tıklayınız


Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

1 Mayıs 2008 Perşembe

Deniz ve HOBİ

Deniz ve HOBİ

Önce teknenizi tanıyınız,denizi tanıyınız,

Bu iş ,
"bu benim hobim ben nasıl istersem öyle yaparım" dediğinizde olmaz,
Bu tarifteki Hobi o işi hafife almaktır.
Ranta dökülmeyen ,ustalaştığın bir üretimin, bir işin karşılıksız sunulması tarifi olabilir bazen hobi ,yani benim yaptığım.

Denizin sizlerinde hobiniz olacağı zamanlar mutlaka gelecek,
Yoksa o işe gereken özenin gösterilmemesi değildir hobinin tarifi,bu ancak maket,çiçek yaparken ,kendine yemek yaparken belki.

Hobi bile bir alt yapı,zaman ve emek ister.

Aylar geçmiş tekneni beş kere bile yıkamamışsan,her taraf toz toprak kir içinde ise,
Aylar geçmiş beş tane kullandığın bağın adını sayamıyorsan,
Aylar geçmiş 1-2 knt larda sıkı orsa !!!! gitmeye çalışıyorsan,
Teknene bindiğinde aylar boyu bir kere bile çarmıkların kontrol etmemişsen,
Bu güne kadar yedek yekenin uygun olup olmadığını incelememişsen
Motorunun havasını nasıl alacağını bilmiyorsan,
Teknendeki emniyet malzemesinin sürelerine bir kere bile bakmamışsan,
Aylardır bir kere bile yelkenlerini yıkayıp tuzunu,tozunu akıtmamışsan,
Vanalarını bir kere bile açıp kapatmamışsan,
Hangi birini sayayım,
Sadece saatlerce aynı yerde dönüp durmayı denize çıkmak diye algılıyorsan,
Vaktini tekneye ayırmıyorsan

Bunu da
vaktim yok,
Bu benim hobim,ben böyle hoşlanıyorum,

diye savunuyorsan,

İki nedeni vardır bu yanlış davranışın,

Birincisi denizden korkmandır,
bilgi ve deneyimle aşılır ya da cehaletle

İkincisi,olmaman gereken yerde olmandır.Ve ya nerede olduğunu anlamamandır.Aşılması zor olan budur.

Hobi yanlış kullanıldığı gibi
tekne, uçak kullanmak tarifine girmez,pilotun varken, kendi ehliyetin ve tecrüben de varsa kullanman, belki biraz

Bunlar bir iştir,

Dünyanın her yerinde ehliyet,sertifika ve yeterlilik belgesi gerektirir bu tarz işler.
Bu belgeleri olanın da tekne kullanırken bu benim hobim deme şansı yoktur,çünkü bu belgelerin hukuku ve gerekleri işler.

Ayrıca saçma sapan kullanımlarla ,beş saat aynı yerde dönüp durarak yapıldığı sanılan seyir,
senin hobin olarak,
ancak senin bobilerince görülür.

On beşdakika içinde esmeyen bir havada beş kez yürümeye başlamış tekneyi sıkı orsa!!! çekiyorum diye beş kez durduruyorsan,
hiç bir sorunun olmadığı yerde
sadece sen dümende değilsin diye arkadaşına ,
haritaya bir kere bile dikkatli bakmamış olduğun halde, nereye gidiyorsun önünde sığlık var diyorsan

Gözlerin kısılmış önünü göremez hale gelmiş ve algılaman bozulmuş bunun farkında olamıyorsan
En nazik katkıları bile kişilik meselesi yapıp,ben zaten öyle yapacaktım veya zaten öyle yapıyorum cevabını vermek gereğinde hissediyorsan kendini,

Çabuk dönelim yetişmemiz gereken yer var dediğiniz için dönüldüğünde
biz burada kalıyoruz demeğe başlamışsan,
düşünmek gerekir.

Dost acı söyler,

Hala şansını kaybetmiş değilsin,ben gene söz verdiğim gibi bana ihtiyacın olduğunda yanında olacağım,sen benim için önemlisin.

Ayrıca hobimiz bu.