30 Haziran 2008 Pazartesi

KARİZMA

KARİZMA NEDİR?

İnanın ben bilmiyorum,hiç karizmam olmadı,
ama bazılarının için önemli olduğunu duymuştum,karizma tamam mı,çizilmedi mi gerisi önemli değilmiş.
Ve bir gün birden göçerler,taşınırlar anlamında değil yıkılmak,çökmek anlamında.
Artık ne sağa ne sola hiç selam vermezler,karizmalarının altındaki bilgi ve beceriksizliğin onları ezmesinden,
tevazu ve iyi niyetten de yoksun oldukları dışarıdan çok rahat gözlendiğinden,kendilerine de yavaş yavaş böyle davranılmaya başlanır
ve oldukları yere
dağılan karizmayı kimse görmesin diye ya komşuları yokken,ya da karanlıkta dönebilirler.
Hobiler ızdıraba dönüşmeğe başlar.
Oysa uyarılmışlardır.
Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

2 Haziran 2008 Pazartesi

Teknelerde su

Teknelerimizde depolarımızı,
Kullanma suyu olduğunu düşündüğümüz ilk akan çeşmeden doldurmayı adet edinmişizdir.

Bir çok tekne sahibi, aldığı suyun vasfını maalesef incelemek gereği duymaz,
veya teknesinde henüz bir kaç yıllık
, Yani yeni olduðundan,
Aldığı suyun tuzlu olup olmadıgını,
içilebilir vasfının olup olmadıgını,
arıtma suyu olup olmadıgını,
hatta foseptik arıtması olup olmadıgını bilmez.
Aklına gelmez incelemek, araştırmak,
her şeyi o kadara ince eler sık dokurken,
konuya ilgisizliği, hayati önemi olan suyu bir sürü günlük yaşamındaki özenti davranışlar gereksiz ön planlar Alırken, ben bilirim düşünce tarzı ile.
Akıyor ya, kir tutmaz.

O su ile yıkar bardaklarını, tabaklarını yıkar, Meyve Sebze yıkar salata yapar.

Tedbirinizi alınız beyler, kullanma suyunuzu asgaride Zararsız hale getirecek önlemleri alınız.
Klorlatın veya yine aynı anlamda çamaşır suyu ile dezenfekte edin.


Daha zekileri ise makarna safra yapar bu sudan.

Klorlayın.
Iyi su bulmaya çalışın,
Bu yaz suda problemler artabilir.


Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

3 Mayıs 2008 Cumartesi

Özel tekneler

ÖZEL TEKNELERİN KAYIT, BELGELENDİRME VE DONATIMINA
İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1–– Bu Yönerge, özel teknelerin kayıt, belgelendirme ve donatılması ile
taşıyacakları asgari emniyet teçhizatının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2–– Bu Yönerge, Amatör Denizci Yönetmeliği’nde tanımlanmış özel
tekneler ile bunları sevk ve idare edecek kişileri kapsar.

Dayanak
Madde 3–– Bu Yönerge, 1/7/2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Amatör Denizci Yönetmeliğinin Değişik 22 nci maddesi
hükmüne dayalı olarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar
Madde 4–– Bu Yönergenin amacına uygun olarak genel esaslar aşağıda
belirtilmiştir;
a) Özel tekneler, Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma izni almış olan
yabancı uyruklulara ve su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara
aittir.
b) Özel tekneler, kiraya verilemezler, gelir elde etmek amacıyla kullanılamazlar.
Bir özel teknenin gelir elde etmek amacıyla kullanılmak istenmesi halinde kaydı “ticari”
olarak değiştirilir ve ilgili mevzuat uygulanır.
c) Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Yat Turizmi Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri uygulanır.
d) Özel tekne sahipleri her hangi bir kooperatif, kulüp, dernek veya federasyon
gibi kuruluşa üye olmak zorunda değildir.
e) Özel tekneler adına “Özel Tekne Belgesi” düzenlenir (EK-1). Bu tekneler;
bölge, mesafe ve zaman sınırı olmaksızın bu belge ile tekne sahibi sorumluluğunda
seyrederler.
f) Bu Yönerge yayımlanmadan önce “özel yat, özel tekne, amatör balıkçı teknesi,
özel sürat teknesi v.b. veya diğerleri” adı altında belgelendirilmiş tekneler için sahipleri,
Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına dilekçeyle başvurarak, tonilato belgelerinin
asıllarını iade etmeleri neticesinde bu teknelere Özel Tekne Belgesi düzenlenir.
g) Boyları 24 metreden büyük tekneler ile gemi siciline kaydedilmeleri
sahiplerince talep edilen özel tekneler, adlarına Tonilato Belgesi düzenlenmek koşuluyla
belgelendirilirler. Boyları 24 metreden büyük özel yatlar “Gemilerin Gemiadamları ile
Donatılmasına İlişkin Yönerge”nin yatlarla ilgili (8) sayılı çizelgesi uyarınca donatılır.
h) Özel teknelere ait servis botları, teknenin çevresindeki emniyetli göz sahası
içerisinde yeterlik belgesi ve tekne belgesi olmadan kullanılabilir.
ı) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi sahibi kişi tarafından sevk ve idare
edilir.
i) Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı, kıç tarafta uygun bir yere de tekne
adı ve kayıt limanı yazılır. Harflerin boyu 10 cm.den küçük olamaz. Harfler, okunaklı ve
teknenin gövde rengine zıt renkte olmalıdır.

j) Gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmış ticari yatlar
da amatör denizci belgesi ile kullanılabilir. Ancak, bu şekilde kullanılan ticari yatlarda 60
günü aşmayan bir süreyle düzenlenmiş kira sözleşmesi seyir sürecinde bulundurulmak
zorundadır.

====================================================================

Yatlar İçin Kontrol Listesi
Kontrol edilen hususlar
İlgili
AçıklamaYapılan işlem
Kanun
Md.

Tonilato belgesi (tüm motorlu tekneler)
4922
7
Suret kabul edilmez suret veya belgeniz yoksa seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz
Gemi tasdiknamesi
6762
844827828
18 (dahil) gt üzerindeki yatlarda aranır. Bayrak şahadetnamesi 1 yıl süreyle gemi tasdiknamesi yerine geçerlidir. Aksi durumda seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Özel yat kayıt belgesi(Türk bayraklı özel Yatlarda aranır)
4922Yat Tur. Yön.
7-203840
Bu belge özel yatların denize elverişlilik belgesi gibi düşünülebilir. Belgeniz yoksa seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Denize elverişlilik belgesi(ticari yatlarda aranırGeçerlilik süresi bir yıldır)
4922
4
Teknenin teçhizat ve donanımları denize elverişlilik, teknik donanım tüzüğü ve tonilato belgelerine göre kontrol edilir. Belgeniz yoksa veya eksiklikleriniz varsa seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz
Yola elverişlilik belgesi veyaÖzel yat kayıt belgesi
4922Yat Tur.Yön.
240
Yola elverişlilik belgesi Türk limanları arasında seyir yapan Türk bayraklı ticari yatlarda aranır liman seferi yapanlar ile bulunduğu limandan 25 mil açılmadan sefer yapan yatlarda aranmaz. Belgeniz yoksa seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz
Gemi adamları yeterliliği
1.gemi adamları listesi
2. Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi
(50 net ton ve üstü yatlarda aranır)
4922
2/d
Yat kayıt belgesi üzerinden gemi adamları kontrol edilir. Gemi adamlarının donatılmasıyla ilgili belge yok / yanlış ise gemi adamlarının donatılması ile ilgili çizelge kontrol edilir.gemi adamları donatım standardına göre personel eksiğiniz varsa veya belgeniz yoksa seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Gemi adamlarından herhangi biri alkollü ise
765(TCK)
566
Gemi adamına alkol muayenesi yaptırılarak rapor tanzim edilir, seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz
Gemi adamı sağlık muayene tarihlerinin kontrolü (tüm gemi adamlarının sağlık raporları ve sağlık yoklama belegeleri yanında olmalıdır)
Gemi Adamları Sağlık Yönergesi
185
18 yaş üstü gemi adamlarının sağlık raporları iki yıl, 18 yaş altı gemi adamlarının sağlık raporları bir yıl, ticari yatlarda çalışan amatör denizcilerin sağlık raporları iki yıl, geçerli olup gemi adamları sağlık yönergesi şartlarına tabidir özel yatlardaki amatör denizcilerin sağlık raporları beş yıl geçerli olup sağlık şartları şöför muayeneleri ile aynıdır. Aşçı kamarot ve berber olarak çalışan gemi adamları 3 ayda bir portör muayene raporu almalıdırlar. Aksi durumda seferden men edilip Sahil Sağ.Mrk. Tbp'liğince para cezasına çartırılırsınız.
Transit-log belgesi(y1,y2, demirbaş eşya listesi)
49224458Yat Tur. Yön.
7-203338
Bu belge Yat Kayıt Belgesi'ne üçüncü nüsha olarak demirbaş listesinin eklenmesiyle oluşur, yabancı bir limana çıkış veya yabancı limandan giriş söz konusuysa, yerli ve yabancı bayraklı yatlarda aranır aksi halde yat seferden men edilip savcılığa sevk edilirsiniz. Ayrıca hakkınızda Güm. Kanununa göre işlem yapılır. Yabancı yatlar ile ticari yat larda bulundurması mecburdur.
Telsiz Ruhsatnamesi
2813
131922
Kapasitesi 11 kişi (dahil) altı özel yatlarda isteğe bağlıdır. Telsiz var ise ruhsat yoksa, fotokopi / isim uyuşmuyor ise ruhsat TBM'ne gönderilmiş iki ay içinde yenisi düzenlenmemiş ve TGM-2 yoksa telsiz mühürlenir ve yedd-i emin olarak (yattaki uygun birine) teslim edilir. Ayrıca tekne isim değişiklikleri ile satışlarında ruhsatın yenilenmesi gerekir. Aksi durumlarda Türk Telekom.AŞ. Md'lüğüne bildirilip seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Deniz kirliliği yapanlar
2872
22
Sintine balast ve her türlü atık atmanız halinde yaklaşık 56.7 milyar TRL cezaya çarptırılırsınız
Dalış yasaklarına uymamak
2863
35
Dalış yasağı bulunan sahalarda dalış yapıyorsanız ve dalışa yasak sahalarla ilgili düzenlemelere uymazsanız 2863 kanun gereği savcılığa sevk edilirsiniz
Yük ve yolcu fazlası
4922
21
Kapasite haricinde yük veya yolcu taşırsanız savcılığa sevk edilir ve seferden men edilirsiniz
Telsiz operatör ehliyeti
2813
17
Telsiz cihazı bulunan yatlarda telsiz operatörü ehliyetli personel yok ise durum Türk Telekomünikasyon AŞ. Md'lüğüne bildirilir tls. Ruhsatı iptal edilir ayrıca seferden men edilerek savcılığa sevk edilirsiniz.
Yat işletme belgesi
2634
27
Yat işletmeciliği yapan işletmelere ait yatlarda bulunur. Turizm Bakanlığı onayı olmalıdır. Yoksa savcılık ve Turizm İl Md.nce işlem yapılır.
Yıllık gemi sağlık cüzdanı kabotaj hakkına sahip 250 net ton'a kadar tüm yatlarda aranır
2634Yat Tur.Yön.
28
43
Yatların sıhhi muamelesi yabancı bir limana uğramadığı sürece yapılan vize 1 yıl geçerlidir. Yabancı limanlardan gelen yerli/yabancı yatlar kontrol yaptırmak zorundadır. Başka bir limana gidilecekse vize alınmalıdır. Aksi halde yat seferden men edilip hudutlar Sahil Sağ. Mrk'nce. para cezasına çarptırılırsınız.
Yabancı bayraklı özel yatlarda sahibi veya vekalet verdiği kişi yatta ise yatın kullanılmasına İzin verilir.
Yat Tur.Yön
47
Çok sahipli yatlar yılda en fazla 4 sahibi tarafından kullanılabilir. Yat sahibi yazılı veya faks tali-matıyla vekalet verebilir. Yata ticari amaçla misafir alınamaz. Aksi halde savcılığa sevk edilerek Lim. ve Güm. makamlarınca işlem yapılır.
Türk yatlar ı Türk bayrağı çekmek zorundadır
2893
3
Aksi halde savcılığa sevk edilirsiniz.
Pasaport kontrolü
5682
4
Yabancı limanlardan gelen yatlarda ve yabancı bulunan yatlarda pasaport kontrolü yapılır. Vize işlemini yaptırmamışlarsa (vize muafiyeti hariç) savcılığa sevk edilip Em. Md.bildirilirsiniz.
Yelkenli yatlarda acil durumlar için motor bulundurulmalıdır

Yat Tur.Yön
27
Motor kıçtan takma olabilir.Aksi halde yat seferden men edilerek savcılığa sevk edilerek Lim. Bşk. bilgi verilir.
Turizm işletmelerine ait yatlar ulusal ve uluslararası mevzuata göre donatılır.
Yat Tur.Yön
26
Kaydı özel yat olsa bile kiralanan yatlar ticari yatlar gibi donatılır. Aksi halde savcılığa sevk edilip Lim. Bşk.lığı ve Turizm İl Md.lüğünce işlemlere tabi tutulursunuz.
Yabancı bayraklı yatların seyir esasları
26344458
28/D241
Yabancı bayraklı yatlar hudut kapılarından giriş yaptırdıktan sonra herhangi bir kısıtlama olmadan yasak sahalar hariç gümrük bulunmayan yerlere de yanaşabilirler giriş yaptırmadan (Türk limanları yat kayıt belgesi almadan) gümrük olmayan yerlere yanaşmışlarsa veya giriş işlemleri için verilen güzergahın dışına çıkmışlarsa yatta gümrük kontrolü yapılır (demirbaş eşya listesine göre) şüphe ve kaıt varsa seferden men edilerek savcılığa sevk edLlip lim. Bşk. Ve Güm.Md. lüğünce yasal işleme tutulursunuz.
Gemi ismiBağlama limanı
6762
831

İskele/sancak baş omuzlukta gemi ismi, kıç aynalıkta gemi ismi ve bağlama limanı yazmıyor ise savcılığa sevk edilirsiniz.

Tüm belge ve dokümanlar


Yatlara ve personele ait tüm belge ve dokümanların orijinal olması gerekir. Fotokopi veya suret kabul edilmez aksi takdirde yok sayılarak yasal işleme tabi tutulursunuz
Turizm işletmelerine ait yatlar
2634Yat Tur. Yön.
27192932
Kiralanan yatlarda Turizm Bakanlığından onaylı kira sözleşmesi olması, Türk bayrağı çekmek için Turizm Bakanlığı izni gerekir kiralık yatlar ticari amaçlı kullanılamazlar. 100 gt'na kadar olup yatçı kapasitesi 12'yi geçmeyen yatlar mürettebatsız kiraya verilebilir. Yabancıların kulüplerinden aldıkları lisanslar geçerlidir. İşletilen yatlar ile bu yatların üçüncü kişilere yapacakları zararlara karşı sigorta ettirilmeleri zorunludur.

Bazı arkadaşların dikkatine,


Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

Özel tekneler

ÖNEMLİ DUYURU
02 Mart 2008

Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak 1 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Amatör Denizci Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış, yerine
“Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı Ve Belgelendirilmesi İle Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik”
26804 sayılı Resmî Gazete’de 2 Mart 2008 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yönetmelik;
1. Özel Teknelerin donatımı, kaydı ve belgelendirmesine ait usul ve esaslar ile
2. Özel tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri ile bu yeterliklerin kazanılmasına ait usul ve esasları belirlemektedir.
Uygulamalarla ilgili ayrıntılar, yayınlanacak iki tebliğle açıklığa kavuşturulacaktır.
Yönetmeliğin getirdiği yenilikler ve farklılıklar ana hatlarıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Yönetmelikteki “özel tekne” tanımına uyan teknelerin malikleri bunları kaydettirmek ve Özel Tekne Belgesine (ÖTB) bağlamakla yükümlüdürler.
2. Hiç kaydolmamış veya halen tonilâto belgesiyle seyreden teknelerin sahipleri en geç bir yıl içinde (02–03–2009 tarihine kadar) ÖTB almakla yükümlüdürler.
3. ÖTB aşağıda sayılan özel teknelerde aranmayacaktır, bu tekneler için ÖTB düzenlenmesi sahibinin isteğine bağlı bırakılmıştır:
a) Boyu 4 metreden az, yumuşak tabanlı, söndürülüp katlanabilen şişme botlar.
b) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.
c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, münhasıran antrenman ve yarışlarda, hakem, antrenör, monitör vb yetkililerin veya görevlilerin kullandığı, motorlu/motorsuz şişme bot veya sandal tipinde yardımcı tekneler,
4. ÖTB veriliş tarihinden itibaren 5 yıl sürelidir.
5. Bir teknenin ÖTB kaydının nasıl silineceği açıklığa kavuşturulmuştur.
6. Özel tekneleri ölçme usulü sahibinin de anlayacağı şekilde basitleştirilmiştir. Yayınlanacak tebliğ amatör denizcileri daha ayrıntılı bilgiye kavuşturacaktır.
7. Aşağıda sayılı özel tekneleri kullananlarda Amatör Denizci Belgesi (ADB) aranmayacaktır:
a) Motor BG 10’dan az olan özel tekneler,
b) Sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneler, kanolar/kayaklar,
c) Su sporlarında faaliyeti olan spor kulübü derneklere ve bunların üst kuruluşlarına ait veya tahsis edilmiş olmak şartıyla, ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneler.
8. ADB sınavını başarmış adaylardan ilköğretim diploması ve adlî sicil kaydı istenmeyecektir. Yeni düzenlemeyle sınava girebilmek için sadece göz ve kulak (KBB) sağlık raporu yeterlidir. Raporlarda yer alacak ibare açıklığa kavuşturulmuştur. Aday, bu raporu/raporları sınava başvururken tarayıp çevrimiçi başvuru sistemine yükleyecek, sınava gelirken de raporun orijinalini beraberinde getirip sınav komisyonuna teslim edecektir.
9. Yazılı sınavlar Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yapılacaktır.
10. Yaşı 14–16 arasında olan ADB sahibi amatör denizciler, boyu 7 metreden, sürati saatte 7 deniz milinden fazla olan tekneleri kullanamayacaklardır.
11. Sınav geçme notu 100 üzerinden 60 puandır.

Saygıyla duyurulur.
Yönetmelik için tıklayınız


Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

1 Mayıs 2008 Perşembe

Deniz ve HOBİ

Deniz ve HOBİ

Önce teknenizi tanıyınız,denizi tanıyınız,

Bu iş ,
"bu benim hobim ben nasıl istersem öyle yaparım" dediğinizde olmaz,
Bu tarifteki Hobi o işi hafife almaktır.
Ranta dökülmeyen ,ustalaştığın bir üretimin, bir işin karşılıksız sunulması tarifi olabilir bazen hobi ,yani benim yaptığım.

Denizin sizlerinde hobiniz olacağı zamanlar mutlaka gelecek,
Yoksa o işe gereken özenin gösterilmemesi değildir hobinin tarifi,bu ancak maket,çiçek yaparken ,kendine yemek yaparken belki.

Hobi bile bir alt yapı,zaman ve emek ister.

Aylar geçmiş tekneni beş kere bile yıkamamışsan,her taraf toz toprak kir içinde ise,
Aylar geçmiş beş tane kullandığın bağın adını sayamıyorsan,
Aylar geçmiş 1-2 knt larda sıkı orsa !!!! gitmeye çalışıyorsan,
Teknene bindiğinde aylar boyu bir kere bile çarmıkların kontrol etmemişsen,
Bu güne kadar yedek yekenin uygun olup olmadığını incelememişsen
Motorunun havasını nasıl alacağını bilmiyorsan,
Teknendeki emniyet malzemesinin sürelerine bir kere bile bakmamışsan,
Aylardır bir kere bile yelkenlerini yıkayıp tuzunu,tozunu akıtmamışsan,
Vanalarını bir kere bile açıp kapatmamışsan,
Hangi birini sayayım,
Sadece saatlerce aynı yerde dönüp durmayı denize çıkmak diye algılıyorsan,
Vaktini tekneye ayırmıyorsan

Bunu da
vaktim yok,
Bu benim hobim,ben böyle hoşlanıyorum,

diye savunuyorsan,

İki nedeni vardır bu yanlış davranışın,

Birincisi denizden korkmandır,
bilgi ve deneyimle aşılır ya da cehaletle

İkincisi,olmaman gereken yerde olmandır.Ve ya nerede olduğunu anlamamandır.Aşılması zor olan budur.

Hobi yanlış kullanıldığı gibi
tekne, uçak kullanmak tarifine girmez,pilotun varken, kendi ehliyetin ve tecrüben de varsa kullanman, belki biraz

Bunlar bir iştir,

Dünyanın her yerinde ehliyet,sertifika ve yeterlilik belgesi gerektirir bu tarz işler.
Bu belgeleri olanın da tekne kullanırken bu benim hobim deme şansı yoktur,çünkü bu belgelerin hukuku ve gerekleri işler.

Ayrıca saçma sapan kullanımlarla ,beş saat aynı yerde dönüp durarak yapıldığı sanılan seyir,
senin hobin olarak,
ancak senin bobilerince görülür.

On beşdakika içinde esmeyen bir havada beş kez yürümeye başlamış tekneyi sıkı orsa!!! çekiyorum diye beş kez durduruyorsan,
hiç bir sorunun olmadığı yerde
sadece sen dümende değilsin diye arkadaşına ,
haritaya bir kere bile dikkatli bakmamış olduğun halde, nereye gidiyorsun önünde sığlık var diyorsan

Gözlerin kısılmış önünü göremez hale gelmiş ve algılaman bozulmuş bunun farkında olamıyorsan
En nazik katkıları bile kişilik meselesi yapıp,ben zaten öyle yapacaktım veya zaten öyle yapıyorum cevabını vermek gereğinde hissediyorsan kendini,

Çabuk dönelim yetişmemiz gereken yer var dediğiniz için dönüldüğünde
biz burada kalıyoruz demeğe başlamışsan,
düşünmek gerekir.

Dost acı söyler,

Hala şansını kaybetmiş değilsin,ben gene söz verdiğim gibi bana ihtiyacın olduğunda yanında olacağım,sen benim için önemlisin.

Ayrıca hobimiz bu.

17 Nisan 2008 Perşembe

Cinden Şeytana

iki gün sonra yine dar boğaz ve yine dolunay ve ben orada olacağım,

bodrum -kuşadası,

yine elimde kadehim ,

belki de şişenin son yudumu,

yetmiyeceğini biliyorum,
sonrası hüzün,
belki varmanın hazzı,
belki de acının gücü,
devam edeceğim,
sanki bitermiş gibi,
zaten bitmesini isteyen kim?

Deniz-yelken adına
Erkut Soysal

13 Nisan 2008 Pazar

Bir transfer öyküsü

Date: Sun, 13 Apr 2008 11:23:20 -0700 (PDT)From: Erkut Soysal Subject: Bir transfer öyküsüTo: "yelkencilerlokali@yahoogroups.com" yelkencilerlokali@yahoogroups.com


Bela dan White Eagle a,

Göcekten Foça'ya
bir tekne transfer öyküsü daha,
inanılmaz dersler alınacak bir deneyim ,
yaşın kaç olursa olsun,
henüz bitmedi,
bu hafta sonu bitebilir,
Foça ya geldiğimizde,
Bela ahşap,
yaş 33
Arduman yapısı,
Şimdilik bir haftamızı aldı,D marine gelebildik selametle,
devamı önümüzdeki hafta,denizdeyiz .

Saygılarımla
Erkut SOYSAL

25 Mart 2008 Salı

Havayı Koklamak

HAVAYI KOKLAMAK

Veya rüzgarı önceden görebilmek,Bütün hava tahminlerinin özü gözlemdir.
Bütün sonuçlara bu gözlemlerle elde edilen verilerin yorumlanması ile varilır.
Bu yorumların hassasiyetini gözlemdeki sıklık ,genişlik ve kullanılan enstrumanların yeterliliği sağlar.
Teknelerde barometre,termometre,higrometre klasiğinde ve görsel unsurlarla elde edeceğimiz veriler, bulunduğumuz sabit noktada gözlem süremize göre değerlendirilebilen ileriye dönük kısa vadeli tahminlerde bulunabilmemize yardım edebilirler.
Ama bunlar adı üstünde bulunduğumuz yöreye ait basit tahminler olarak düşünülmelidir.
Sabit noktamızı etkileyen unsurlar sadece bulunduğumuz noktadaki atmosferik ve klimatolojik şartlarla oluşmazlar,asıl önemlileri bu dar olanaklarla algılayamayacağımız fakat bir süre sonra bulunduğumuz bölgeye ulaşarak bölgeyi etkileyebilecek gelişmelerdir.
Zaman zaman ön göremeyeceğimiz bu arızı koşullar, düşündüğümüzden daha hızlı yer değiştirerek bunları algılamadan veya yeterli zamanımız olmadan bulunduğumuz yere varabilirler.
Bu nedenle çok geniş imkanlarla yetkili uzmanlarca elde edilerek bize ulaştırılan genel ve yerel hava durumu tahmin raporlarına her zaman önem vermemiz yani teknolojinin bu olanaklarını kullanmamız akılcı olmaktadır.
Ayrıca sadece bulunduğumuz noktadaki anlık verilerle seyretmek yerine ,seyir rotamız ve varacağımız yerlerdeki oluşacak hava durumunu dikkatlice analiz edebilir ve oralarda oluşacak koşulları da hesaplayabilir hale gelmemiz,denizciliğimizin önemli göstergelerindendir.
Bu aşamaya gelmemizde yöreyi tanımamız,seyir tecrübemiz ve harita analiz edebilme yeteneğimizde etkili olacaktır.
Yerel coğrafyanın meteorolojik verilerle ulaşılan hava tahminlerini ne kadar etkilediğini çoğumuz yaşamışızdır.
Gözlemlerimizi bir günlüğe ve sıklıkla kaydetmemiz ileride benzer koşullarda oluşabileceklerle ilgili fikirler verebilecektir.Piyasada oldukça değişik formlarda digital meteorolojı istasyonu olarak kullanabileceğimiz cihazlar her boyutta satılmaktadır.

Bütün bu koşullar dikkate alındığında;

Toplanan gözlem verileri yer haritasına işlendiktendikten sonra eşbasınç eğrileri oluşturularak,alçak ve yüksek basınç alanları tesbit edilerek iki farklı hava kütlesini birbirinden ayıran hattı temsil eden cepheler analiz edilip ve yapılan bütün analizler son defa bütün uzman ve tecrübeli personelin katıldığı brifingde tekrar değerlendirilerek, Hava kütlelerinin; tahmini yapılacak sahayı etkilemesi beklenen süre ve şiddeti hakkında son kararlar verilerek hava tahmin raporları oluşturan Meteoroloji merkez birimlerinin bize yayınladığı raporlar kendi bilgi ve tecrübelerimizle yana yana kullanıldığında seyirlerimizin ne kadar rahat koşullarla yapılabileceğini mutlaka göreceğiz.

Basınç hareketleri yanı sıra ısı hareketlerinin bununla ilintisi,gökyüzü gözlemleri ustaların hep birlikte kullandıkları hava tahmini unsurlarıdır,

AMA BAŞKA BİR YETİ DAHA VARDIR.
USTALAR HAVAYI KOKLARLAR.

Saygılarımla.

Not ,
Şu an İzmir e dolu yağıyor.
Erkut SOYSAL

24 Mart 2008 Pazartesi

Yükselen deniz

Deniz suyu seviyesisinin yükselmesi panik yarattı Onur ÇAKIR- Tufan HAMARAT/İZMİR, (DHA) 23-03-2008


İZMİR'in Mavişehir Semti'nde deniz suyu seviyesinin aniden yükselmesi paniğe neden oldu. Albatros Blokları önündeki sokağın deniz suyuyla dolması, site sakinlerini ‘Deprem mi olacak’ korkusuna sevk etti. Prof. Dr. Atilla Uluğ, korkulacak bir durumun olmadığını atmosforik koşullara bağlı olarak deniz suyunda yükselme olduğunu söyledi.
Karşıyaka'nın Mavişehir semtinde Albatros Blokları'nın olduğu bölgede deniz suyu seviyesinin yükselmesi semt sakinlerini korkuttu. Site içindeki yol ve kaldırımların suyla dolması nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Rögar kapaklarından fışkıran suyu gören vatandaşlar, ‘Deprem mi olacak?’ düşüncesiyle panik yaşadı. Deniz suyunun yükselmesinin atmosforik bir olay olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Uluğ, akşam saatlerinde Urla'da da deniz suyu seviyesinin yükseldiğini belirtti. Vatandaşların korkuya kapılmasına gerek olmadığını vurgulayan Uluğ, “Bu olayın depremle bir ilgisi yok. Atmosforik bir olay. Ani basınç değişimleri deniz suyunun yükselmesine neden olabilir. Birkaç gündür etkili olan lodos Akdeniz'in suyunu bu bölgeye taşıdı. Bu da deniz suyunun yükselmesine neden olabilir” dedi.Bu yazıda da değinilen ip uçlarını incelediğimizde deniz suyu seviyelerinin değişkenliğinde etkili atmosferik ve coğrafi koşulları açıkça görebilmekteyiz.İlk bakışta dolunay evresinde yani güneş ve ayın yaklaşık 180 derece farklı çekimlerinin etkisi,

aysız veya yeni ayın dünya üzerinde yaklaşık aynı noktadan çekim alanları,

uygun denizlere suların etkili rüzgarlarla taşınması,

bunun tersi yanı buralardan uygun rüzgarlarla dışarıya suların taşınması,

yerel atmosferik basınç etkilerininsuların bulunduğumuz coğrafyadaki yüksekliğini tayin eden yani deniz seviyesini etkileyen faktörler olduğunu açıkça görmekteyiz.

Alçak basınç alanı,bu alana doğru suları taşıyan etkin rüzgar ve ayın bölgesel durumu yanyana geldiğinde eşikler geçerek gelen suların eşiklerin arkasındaki seviyelerinin yükseleceğini basit bir mantıkla bile bulabiliriz.

Deniz- Yelken adına

Erkut Soysal

18 Mart 2008 Salı

İKİNCİ EL TEKNE ALIRKEN

İKİNCİ EL TEKNE ALIRKEN

Dar bütçelerle sahip olunan,
muayyen bir yaştan sonra mutlaka olması gereken bir konforu bekleyen ve daha önce tekne deneyimi pek olmamış
İkinci el tekneyi satın almak durumundaki deniz severlerin

Bimini
Sprayhood
Yelkenler
Otopilot
Gps-chartplotter
Fırın
Motor gibi

Rutin bakım gereksinmeleri dışında
başlangıçta gözden kaçan ,
büyük maliyetler doğuran bu maddeleri dikkate almadıklarında,
İkinci el tekneler sonradan yeni sahiplerini üzebilmektedir.

Baz olarak 9.00 m teknelerin standart malzemelerinin yaklaşık değerleri alınarak,

Bimini yaklaşık 1.800 €
Sprayhood 1.800 €
Yelkenler 4.000 €
Otopilot 2.000 €
Chartplotter 2.000 €
Motor 5.000 €
Fırın 1.000 €
Bot 2.000 €
Bot motoru 2.000 €

Gibi düşünüldüğünde
bu gereksinmelerden mevcut olan her birinin
dar bütçelerle tekne sahibi olmak durumundaki dostlarımızın yüklerini ne kadar düşürebileceği dikkatle incelenmelidir.

Genelde hep kabuk en büyük tercih nedeni olarak görülmekte olup gerçekten de önemli iken,ülkemizde artık kabuk ve onunla ilgili sorunlar en kolay çözülebilen sorunlardır.
Sadece işin, insan gücü,zaman ve atolye veya tersane gibi geniş sahalar istemesi sebebiyle tarafımızdan işlenmesindeki güçlükler bizim en büyük sorun olarak kabuğu görmemize nedendir.

Halbuki teknede asıl yoğunluk aksesuarlardadır.Donanım bu arada yine aynı fasılda değerlendirilebilir.

Bunları ileride tek tek inceler iken bizler için hangilerinin öncelikli olduğuna daha doğru karar verebilecek ve tekne maliyetlerine daha doğru bakabileceğiz.
Tabii ki sonuçta daha doğru tekne seçebilme bilgisini edineceğiz.

(önemli olan üzerindeki malzeme,yedek yelken,balon yelken,otopilot,chartpilot yaklaşık 10-15 bin ytl tutar bunlar önemlidir,gidip birlikte görmemiz lazım sana farkları anlatabilmem veya bu olur demem için
11-jun-2007 )


Deniz-Yelken adına
Erkut Soysal

13 Mart 2008 Perşembe

Tekne getiren dostlar

Dostlar tekne getiriyorlar,heyecan ve keyiflerine katılmamak mümkün değil,
yazılarını kolay okunması için biraz düzelterek iletiyorum.

(adrenalin,adrenalin)

8 mart sabah 07.00 de Marsilya yakinlarindaki Napolyon Marinadan Sertbir havada yolculugumuz basladi, 245 Nm. Yolu 50 saatte aldik,motor Genova ve ana yelkenimizi denemiş performansini ogrenmis olduk, 10Knot esen ruzgarda 11 Nm surati bir iki saniyeligine olsa gorduk,ikigun karadan uzak bir yasam, bazen yagmur bazen birden esen,bazen hemen kesen ruzgar, hircin dalgalar, yunus baligi suruleri arasinda gecen guzel bir yolculuk,attigimiz kasik oltasi bos bos bakislarla bizi takip etti Korsika adasi yakinlarindan ve Bonifacio bogazini gecerek ,Sardunya adasinin kucuk bir beldesi olan Palau da dinlenme ve ihtiyaclarimizi gidermek icin kisa bir mola verdik,küçük bir yerleşim merkezi Korsanların uğrak yeri imiş,Gece Fırtına cikacagini haber aldığızda 2 gun kaybetmek istemedik, hemen Messina bogazina dogru yola cikmaya karar verdik,Bize hava durumu raporu konusunda telefon ile destek veren Ozgur Korsan ve Hakan korsana tesekkur ediiyorum,15 mil acildiktan sonra ana yelken lazyjak iplerinin biri kopunca , anayelkeni toplamak zorunda kaldık, ruzgar genis apazdan geliyor, 24 saatte 148 mil aldıktan sonra 40 nm ye kadar cikan ruzgarda ,8metrelik dalgalarida gormus olduk , 12 saatte 20 mil yol alabildik,Telsiz ile yakinimizdaki bir gemiden hava durumunu sorduk 6 saat sonra iyilesecegi yorumunu aldik,gece yarısı hava yumusadi,sabaha karsi ruzgar tamamen azaldi, ana yelkeni acma cesaretini gosteremedik, genova ve motor ile devam ettik, palau dan cikali 3 gun olmustu ,kisa bir sure icin Salina adasina ugramaya karar verdik,Bundan sonraki yolculuğumuzu Sicilya İtalya arasindaki Messinabogazini gecerek Reggia Calabria ya ulasmayi planliyoruz Daha sonra yunanistan
pylos :36 55 00 N-21 42 58
Emonemvasia(Yunanist an) :36 41 16 N- 23 02 25
Eios adası:36 42 27 N- 25 17 42
Eastypalea adası :36 35 40 N- 26 24 33
EKALİMNOS 36 38 58 N -27 01 51 E
Bodrum Turgut Reis D-Marin 37 01 08 N- 27 15 53 E
Yolcugumuz yaklasik 1400 mil civari olacak 14-18 gunde tamamlamayi planliyoruz

Sevgiler
Melih

12 Mart 2008 Çarşamba

TRİM

İzninizle trim detayına girmeden anlatımda kolaylık sağlayacak hepimizin bildiği başlangıçla ilgili görüşümü iletmek istedim.

Bir anımı da nakledeyim,
60 lı yıllarda Halukçe(Haluk Kalkış) önemli yarışmalarda sabah dörtte beşte kalkar teknesinin trimlerini yaparken kimsenin görmemesi için karanlıkta ayarları bitirirdi.

Trim

Nerede başlar
Nezaman başlar
Neye göre yapılır

Trim karada yani bağlı iken başlar,yük altında ve hareketli teknede sağlanamıyacak trimler vardır.
Trim kullanılacak malzemenin seçimi ile paralel gelişir.
Trim beklenen havaya uygun malzemenin donatılması ile devam eder.Performans seyirlerinde rotadaki her ayağa uygun hali denenip sınanarak ilk ayak triminde hazır olunur.

Hareketli malzeme üzerine veya hareketli malzemenin gitmesi düşünülen yerlere değişik koşullara uygun, performans ve zaman kazandırıcı işaretlemeler, bantlamalar konur.Bunların kullanılarak yapılan ön trime bizler bildiğiniz gibi “oturtmak” diyoruz.

Trimin ince ayar tabir ettiğimiz bölümü gerçek bir uzmanlık ve deneyim işidir.Biraz okuyan herkes neler yapılması gerektiği bilgisine ulaşabilecektir,fakat ince ayarları gerektiren koşulları gözleyebilmek ve hissedebilmek, uygun ayarı, ayarlar bozulmadan gerçekleştirebilmek ancak iyi trimcilerin becerebileceği bir farklılıktır.İyi yelkenci olmanın sadece iyi dümenci olmakla sağlanacağını düşünen dostlarımızın ,bu anlayışları ile nekadar yanıldıklarını,
iyi bir trimci ile birlikte olduklarında gördüklerinde, çok daha iyi dümenci olduklarını hepimiz biliriz.


Saygılarımla.

Erkut Soysal

11 Mart 2008 Salı

DOĞRU NEDİR

Kanada, 275 bin fok balığı avına izin verdi !
Hayvanseverler ile çevreci gruplar ayaklandı
11 Mart 2008 Salı 11:20

ST. JOHN'S -AA-

Her yılın Mart ayı sonlarında başlayan fok balığı avı için balıkçılar gün sayarken, Kanada, bu yıl avlanabilecek fok balığı sayısını 275 bin olarak açıkladı. Avlanma yöntemlerinden dolayı dünyada tepkilere sebeb olan fok balığı avı için hayvan hakları kuruluşları ile çevreci gruplar eylemlerine başladı. Kanada Balıkçılık Bakanlığı, bu grupların eylem ve tepkilerine rağmen, geçen yıl 270 bin olan avlanma kotasını bu yıl için 5 bin arttırdı. Av sezonu, Bakanlığın önümüzdeki günlerde resmî tarihi açıklamasıyla başlayacak. Balıkçılık Bakanı Loyola Hearn, kamuoyunda yükselen tepki üzerine yaptığı açıklamada, fok avının Atlantik kıyısındaki yerleşim birimlerinin ekonomisinde önemli ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu belirtti. Uluslararası Hayvanları Koruma Vakfı yetkilisi Sheryl Fink ise Hearn'e tepki göstererek, "Ne Kanada halkı, ne bilim ve ne de ekonominin hiçbir kuralı bu vahşeti desteklemiyor" dedi. Fink, ekonomik gerekçeye ise "Bu vahşetten elde edilen gelir, yıllık gelirin sadece yüzde beşidir" cevabını verdi. Kanada hükümeti tarafından sayıları arttığı gerekçesiyle avına izin verilen fok balıklarının sayısının gerçekte küresel ısınma sebebiyle azaldığı ileri sürülüyor. Yaklaşık 5,5 milyon fokun yaşadığı Kanada'da, geçen yıl 270 bininin avına izin verilmesine rağmen 330 bini aşkın hayvanın avlandığı iddia ediliyor. Ülkenin güneyindeki New Foundlan-Labrador eyaletindeki St. Lawrence Körfezi'nde her yıl yapılan fok avının şekli ve av sonrası ortaya çı kan manzara korkunç olarak değerlendiriliyor. Kanada Balıkçılık Bakanlığı tarafından sadece yetişkin fokların avlanmasına izin verildiği açıklansa da, avlanan fokların büyük bölümünü, derilerinin daha pahalı olması sebebiyle 3-4 aylık foklar oluşturuyor. Bu yavru foklar, avcıları gördüklerinde kaçmadıklarından, kalın sopalarla kafalarına vurulurken de savunmasız kalakalıyor. Ölesiye dövülen yavru foklar, daha sonra çengelli sopalarla buzların üzerinde teknelere sürükleniyor. Bu sırada hala ölmeyen birçok yavru fok canlı canlı yüzülüyor. Kanada'nın dış ticaretindeki en büyük müşterisi ABD, Kanada'dan yavru fok kürkü alımını 1972'de, Avrupa Birliği ise 1983'te yasaklamıştı. Kanada'nın en büyük alıcıları ise Norveç, Rusya ve Çin.

Erkut Soysal

10 Mart 2008 Pazartesi

Biz neyiz bilen var mı?

gündemden kaçamayız,

devletin gündemi ve milletin gündemi,
devletin gündemi beni bağlamıyor demek lüksüne sahip değiliz,kendine yer etmeye çalışan bir yeni devlet olarak,

milletin gündemi beni ırgalamaz diyemeyiz,
binlerceyıllık bir geleneğin temsilcileri olarak,

ve de yeni edindiğimiz değerler paralelinde,
önce insan
kavramından sapamayız.
Bizim bu paradoksu aşmamız gerekiyor,
ama nasıl,
aç insanların karşısına benim yat vergimi düşür diyerek değil,
kullandığımız teknenin bayrağının sadece çok yıldızlı olanının değil benim bayrağımı taşımıyan tümünün,yediğimiz profitorülün,macar gulaşın veya kalaşnikofun,cobra helinin,facebookun,omeganın,lloydun,kopenhagen kriterlerinin bizden ne istediğini bilerek,nelerden vazgeçmemiz gerektiğini,nelere adapte olmamız gereğini,tersanelerimizin kimlere hizmet ettiğini ve bizim bunlardan ne kadar gururlandığımızı,orada bu hizmeti verir iken ölenleri,matah bir başarı imiş gibi maraba olarak kullanılışımızı öğünç nedeni yapanları
anlamamız gerek,
ve de
nasıl bir kurgunun figüranları olduğumuzu,

Deniz-yelken adına
Erkut Soysal

29 Şubat 2008 Cuma

Bir Deniz gezisi analizi. 3-8-2006

Rüzgar ölçerimiz var teknemizde, hız göstergesi, bir de echosounder,otopilot zaten yalnız çıkılan uzak seyirlerde gerekli ve var,cep telefonumuz dünyanın her yerine ulaşacak yetide,gps artık neredeyse demode,bilgisayarım da mevcut,anında her bilgiyi edinmem mümkün,radyolarımda dünyanın her yerine yetişip tüm bilgileri iletebiliyor,
Yani hiçbir şey elektronik çağından öncesi gibi olmayacak artık.İstesekte beceremeyiz o koşullarda seyahat etmeyi,kendimizi soyutlasak bile çağdan ,çevremiz farklı,ingilizce neredeyse ortak dünya lisanı haline gelmiş,oda olmazsa elimizde lugatlar,sekstant için saat ayarı artık saniyenin binde birine inmiş,

Yani böyle bir seyahati hiçbir elektronik alet kullanmadan yapacağım demek biraz hayalcilik gibi geliyor bana,ama amaç güzel ya,hayal olsa ne olur,kaldıki en ufak bir problemimizde binlerce kişiye anında ulaşabileceğini bilmek ve ulaşmak bizi zaten farklı davranmaya iterken.

Yalnız yapılan uzun seyahatlerde,varma psikolojisi,ilk anlarda, varan denizciyi yorgun ve hassas yapar,bunu aşmak deneyimle sağlanır,bu nedenle dinginliğe erişmeden ilk anlardaki bu psikoloji ile kararlar almak ve davranışlarda bulunmak mahzurlu olabilir.

Bize yapılmasının uygun olmadığını düşündüğünüz bir davranış şeklini,bize yapıldığı gerçeğini atlayıp,genel davranış şekli olarak görebilir,toplumsal bir davranış eksikliği olarak da bir ulusa bile maledecek yanılgıya düşebiliriz.

Gerçekten bu dünyadan uzak iken kendimizi dünyanın merkezi olarak görüyorsak,yaptığımız her şeyin, ilk bizim tasarımımız olduğunu anlatıyorsak,ulaştığımız kitlenin ölçülerini yanlış degerlendirdiğimiz ortaya çıkar,

Yazılarımızda bir seyrin en önemli anlaşılabilme kriterlerini,zaman,yer,rüzgar hız ve yönü,hava basıncı,deniz durumu, hava durumu”bulutluluk ve ısı ile görüş”gibi,aktarmamışsak sadece
“8 bofor havada tekne koç gibi gidiyor “un hiçbir şey anlatmadığınıda bilmemiz gerekir.

Bir de,yanlızlık psikolojisi ile farklı algılanabilecek hava koşullarını aktarırken günümüz teknolojisinin, bizim bulunduğumuz yerdeki koşulları bize anında verebildiğini de bilmemiz ,yazılarımızda daha gerçekçi olmamızı sağlayacaktır.
Tüm denizdekilerin rüzgarı uygun,kafaları dingin,pruvaları neta olsun.

Adil Dümen

ULUSAL SPOR

“Yeni bir ulusal spor olarak yelken,”

Bu kavramın açıklanması gerekiyor bence,yelken zaten ülkemizin ulusal sporlarından biridir ve bu sıralarda uluslar arası seviyede de başarılarını takip etmekteyiz.
Ulusal birimlerce yönetilip yönlendirilmektedir.
Kavram,” geleneksel sporlar yanına konulabilecek” anlamını taşıyorsa,önce geleneksel olması gerekmektedir,geleneksel sporlar tarifine uyması geleneklerimizin belirlediği yaşam tarzının bir yansımasını gerektirir ki böyle bir tarife gireceğini sanmıyorum.
Deyiş,yelken, ulusal spor politikamız içerisinde bundan böyle daha bir öncelikle yer almalıdır ise mutlaka doğrudur,bireysel bir spormuş gibi görünmesine rağmen,su,tesis,malzeme,teknoloji ve para gerektirdiği kadar, zaman ,ekip ve rakip de bu sporda yarışmacı düzeyi için önemli olduğundan,ulusal politika desteği şarttır.
Çok hızlı gelişen teknolojisi ile bu konuda üretim yapan veya bu spor dalında kullanılan elit bireysel tüketim malzemesi pazarlayanların veya bu pazarın geleceğini dogru görenlerin ilgi dalı olması kaçınılmazdır.
“”Sponsor arayışında hedef kitle””.

26 Şubat 2008 Salı

Marina Bağlama Ücretleri ile ilgili hukuki görüş

BAĞLAMA ÜCRETLERİ


Konu ile ilgili araştırma yaptım. Gozden gecirdigim mevzuat ve konunun mahiyetini goz onunde tuttugum zaman bir yatin limanda veya marinada bir yerde tutulmasi ve teknenin/tekne sahibinin marina hizmetlerinden faydalanmasinin "kira sozlesmesi" olarak degerlendirilemeyecegi gorusu agir basiyor.

Her ne kadar populer medyada ve ilgililer arasindaki konusmalarda (ki bu konusma ve yazismalar bazen sofistike icerikte de olabiliyor) teknelerin marinalarda tutulmasi ve hizmetlerden faydalanmasi karsiligi odenen ucrete "marina kirasi" deniyor olsa da bu terim hicbir hukuki temele dayanmiyor.

Gerek Balikci Barinaklari Yonetmeligi gerekse Deniz Turizmi Yonetmeligi bu konudaki belirsizlige onemli olcude isik tutuyor. Deniz Turizmi Yonetmeligi tekne (yat) sahipleri ile limanlar (marinalar) arasında imzalanacak sozlesmeyi bir "kira sozlesmesi" degil "baglama sozlesmesi" olarak tanimliyor. Ayrica bu sozlesmenin hukuki mahiyetini aciklayan en altta metinlerine yer verdigim 14. ve 15. madde bu sozlesmeyi "taraflar arasindaki bir ozel irade beyani" olarak yorumluyor. Bu cok muglak bir tabir olsa da aradaki iliski "kira" sozlesmesi olsaydi bunu Yonetmeligi cikaran ilgili Bakanligin acikca ifade edebilecegi ve bu opsiyonu gozden gecirmis olma ihtimalini kesinlikle unutmamaliyiz. Baglama sozlesmesinin hukuki mahiyetini konu alan bir mevzuat hukmunde bu sozlesme "kira" iliskisi olarak siniflandirilmiyorsa bu onemli bir veridir.

Diger taraftan yine Balikci Barinaklari Yonetmeligi de temel hukuki iliskinin "kira" iliskisi olmadigi yonunde bir yoruma acik. Zira Barinak isletmecisinin verdigi hizmetler ve baglama karsilgilinda balikci kamu tarafindan belirlenen bir maktu ucreti oduyor. Bu da arada kira degil "hizmet" iliskisi oldugu yonunde bir temayul yaratiyor.

Ayni sekilde tum marinalarin uygulamasina baktigimizda sozlesmelerin her zaman ve sadece "baglama sozlesmesi" olarak adlandirildigini goruyoruz.

Gercekten iliskinin mahiyetini dusundugumuzde iliskinin temeli ve sartlari itibari ile kira sozlesmesinden, kira iliskisinden farkli oldugunu goruyoruz.

Gayrimankule iliskin kira iliskisinden kiraci asgari belli bir sure ile bir gayrimenkulu isyeri (depo dahil) veya "ikamet" icin kullanmak temelinde anlasiyorlar. Menkul kirasinda ise bir menkulden faydalanmak, onu kullanmak amaci var.

Marina baglamasi ise gunluk, 2 gunluk, 3 gunluk, 4 gunluk, haftalik, aylik, yillik istenen her donem ve vade ile yapilabiliyor. Ayrica sozlesmenin en onemli unsurlarindan bazilari, teknenin baglanmasinin yani sira, su-elektrik-yakit saglanmasi, tamir, bakim, palamar hizm, yedekleme, kurtarma, yangin ikaz/sondurme, her turlu iletisim, otopark, dus-tuvalet, alis-veris vs vs var.

Bu bakimdan baglama sozlesmesi, kiradan ziyade, otelde konaklama tarzinda bir HIZMET sozlesmesi niteligi arzediyor.

Devlet (bakanlik, ozellestirme idaresi, liman isl gnl md gibi) liman, marina ve balikci barinaklarini bir %90 kiralama olarak nitelenen sekilde tahsisle yatirimcilara isletmeleri icin veriyor. Bu yatirimcilarin bu tahsisi/kirayı cogu zaman ucuncu sahis bir yatirimciya kiralama, devir hakki olmuyor. Bu yuzden kira sozlesmesi olamayacagi yine dusunulebilir.

Zira marina isletmecisi bir kira sozlesmesi yapsa ve kiralayana alt kira hakki verse; ben de 20 tane yatim var deyip oralari kiralasam ve alt-kira ile baskalarina kiralasam, o zaman devletin yaptigi tahsisin sartlari da delinmis olur.

Bunlar benim genel olarak dusuncelerim. Konu ile ilgili elimin altinda fazla kaynak yok. Sinirli kaynak ve zamanda ulastigim sonuc baglama sozlesmesinin kira iliskisi degil, hizmet iliskisi olarak yorumlanabilecegi seklinde.

Av.Burçak Ünsal


Deniz-yelken adına
Erkut Soysal

19 Şubat 2008 Salı

Demir yeri

MARİNA eksiğine alternatif çözümler 1
büyütmek için resmin üzerine tıklayınız

MARİNA FİATLARI

Rıhtım-iskele- demir mahalleri

Marina bu günkü tarifi ve anlayışımızla hiçbir zaman çözüm değildir.

Her tekneye karasal bir yapılaşma ünitesi,servis ve mesai gerektiren marina sistemleri evet turizme hizmet eder ,ama
Denizciliğin gelişmesine istediğimiz kadar katkısı olmaz.
Lüks konaklama yerleridir,değ ilse bile biz onlardan yıldız veya çapalarla tarif edilen hizmetler bekleriz.
Bu ayrı bir kullanımdır.Kendi içinde gerekliliği tartışılamaz.

Rıhtım –iskele-demir mahalli üçgeni ise
büyük bedeller ödemeden denize ulaşmayı kolaylaştırır.
Ortak deniz,ortak iskele,ortak kıyı anlayışını geliştirir.
Hizmetlerin başkasından beklenmesi yerine,kişisel becerilerin ve doğru anlayışın yerleşmesini sağlar.

Kıyılarımızı savunalım,

Denize ulaşmamızı engelleyen hiçbir sistemi kabul etmeyelim karşı çıkalım,sahillerimizi geri isteyelim,

Ortak kullanacağımız kıyılarımızda rıhtım ve iskele olanakları sağlayalım fakat onların devamlı bağlanma yeri olarak kullanılmaları nı ve hemen kişisel sahiplenilmelerini engelleyelim, kıyıda yapılaşmaya direnelim,demir yeri ve marina kavramlarındaki farkı görelim,marinaları demir yeri,demir yerlerini marina olarak kullanma alışkanlığımızı aşalım.

Marina sisteminin denizde olması gerektiğini düşündüğümüz tekne sayısına yetebilmesinin imkansız olduğunu görelim.

Bu sayısal yoğunluğa geldiğimizde, buradan nemalanmak isteyecek sektör zaten akılcı sistemi yaratacaktır, kendine yetebilen tekneler de marina karşısına ikinci bir tercihle çıkabilirlerse
Fiyat sorunu ortadan kalkacaktır.

Demirleme yerlerimizi hukuki haklarımızın farkında olarak savunabiliriz, müşterek davranışlarımızla mal ve can güvenliğimizi de sağlayabiliriz.

Şimdilik açmazımız ikinci bir tercihimizin olmadığını bilmeleridir.

Denizlerimizin kıyılarına oteller,tatil köyleri,konaklar, yazlıklar yapılırken,onları n denize ulaştıracakları kitlenin vasfı ve sayısını,denize ulaşmalarını önlediklerinin sayıları ile kıyaslarken yaptığımız hatanın sonucunu doğru görmek zorundayız.
Bir yerde dur dememiz lazım.Sorunun turistik ve kişisel çıkar bölümünü çözerken,sosyal ve ulusal bölümünü gözardı ederek birilerine toprak ve rant bağışlama öngörüsünü desteklememeliyiz.

Kıyılarımı ve denizimi geri istiyorum.

Saygılarımla.

Erkut Soysal

16 Şubat 2008 Cumartesi

Dua edelim Gerisini sonra düşünürüz

Habertürk'ün haberine göre;'önlem aldınız mı?' sorusu üzerine Güler, vatandaşlara gerekli duyuruların yapıldığını, hem Büyükşehir Belediyesi, hem de valiliğin bu konuda aldığı önlemler bulunduğunu ifade ederek, 'Hep beraber dua edelim, İstanbul'a hızlı bir kar yağsın. Daha sonrasını düşünürüz inşallah' diye konuştu.

Bence İstanbul hiç tartışılmamalı,abesle iştigal,

ne karası ve ne de denizi,

parsellenmiş, paylaşılmış,
burada yaşayanlar teba
suyun başını tutmuş yönetimin yardakçıları ,
geri kalanı aksesuar ama kendi şehirleri sanıyorlar İstanbulu.


Türkiye sadece İstanbul da değil aslında,
buraya bu kadar yoğunlaşmamız bence yanlış ,

denizle ilgileniyoruz ağırlıklı olarak,denizse sadece İstanbul değil,

konumuza dönmekte fayda var,

bir bölümümüz koşullar elverdiğince birlikte yaşamağa çalışıyor denizle, elimizdekinden de olmak kaygısı ile suskun,
geri kalan çoğunluk sadece söylemle avunuyor,kaybedecek bir şeyleri olmamasına rağmen eylem hakgetire.

Deniz dostları elimizdekileri taşımağa çalışıyoruz bizden sonrakilere becerebildiğimizce.

"deniz ölüyor "diyorduk,kaygılanıyorduk ,

ben artık huzura erdim,
bu konuda en büyük yetkili beni rahatlattı

"sizin bunu görmenize ve yaşamanıza olanak yok" diyordu yetkili,
ve şöyle açıklıyordu işin özünü,

"ÖNCE İNSANLAR ÖLECEK"

Deniz-Yelken adına

Erkut Soysal

Dua edelim

11 Şubat 2008 Pazartesi

Halatlarla ilgili cevap

Sevgili korsanlar,
>> Birçok doğrulara ulaşıldı,halatlarla ilgili,
> ne zaman kopacağı ölçümlemelerine varıldı,
> malzemelerin faklı davranışları gözden geçirildi,
> bir şey atlandı bu sentetik malzemeler değerlendirilirken,
> zaman faktörü,
> ve hatta> sürtünme faktörü,aşınma faktörü,
> kullanıldıkları yere göre de farklılık gösterir halatların > spesifikasyonları> ve zamana.>>

Uygun sistem de gereklidir ömürleri için,> mesela 12 lik bir makarada 4 lük halat olmaz ,ya makarayı kesersin,yada > halat sıkışır,
> Ayrıca,> Denizde ve teknede kullandığımız her şey canlıdır,> ıslak veya kuru
> davranışları da farklıdır.
> Fizyolojik ömürleri vardır bunlara bağlı,
>> İlgi ve bakım isterler.
> Hele çelik halatlar..>>

Sevgi ve saygılarımla.

Deniz-yelken adına

Erkut Soysal

10 Şubat 2008 Pazar

Tekne yıllık bakımı ,zehirli boya,pervane

Sayın AktarD ye aynen katılıyorum,

eski bir DYO mensubu olarak küçük bir ekleme yapabilirim,
önerdiğimiz sekiz saatlik periyotlardır,
havadar mekanlarda 24 saat beklenmemeli mümkün ise bu saat aralarında günde en az iki kat olarak uygulanmalıdır.
Tekrarlanan uygun sayıda katlardan sonra son kat ise mutlaka denize inmeden evvelki sekiz saat içinde uygulanmalıdır.

Çok serin havalarda ılıklaştırılmış(25- * 30 dereceler) olarak daha kolay uygulandığı gözlenmiştir

Erkut Soysal.

AktarD@gmail. com wrote:
1975'den itibaren (hemen hemen) tüm marka zehirlileri uyguladım. Bazılarında 15. günden itibaren, lez, yosun, kekamoz sorunum oldu.1996'dan itibaren uyguladığım ve 3-4 yıla kadar, tüm karinada (ancak) 10 adet gibi az kekamozla, başarı sağladığına inandığım yöntemi aşağıda tekrarlıyorum.1. Zehirli tipi Transocean (Moravia veya DYO Kızıl-Kahve) 8 millik düşük hız kahverengi bakır oksit esaslı zehirli. Çok taze olması istenecek ve takipedilecek. Kesinlikle sürme kolaylığına kaçılmayacak. İnceltici (Thinner-Tiner) katılmayacak. Üzerindeki kullanma talimatı harfiyen uygulanacak. Bu talimata göre katlar 24 saat TAM kurutmadan sonra sürülecek.Önce kauçuk, aluminyum, bakır tanecikleri içeren pembe renkli kendi primeri (astarı) binderi, (tutkalı) uygulanacak. (İlk gel coat üzeri uygulamada üç kat 24 saat ara ile). Sonra 3 kat zehirli 24 saat ara ile. Sonra dayanak yerleri (cradle) değiştirilecek. Bu mahallere de aynı işlem tekrarlanacak.2. Pervane BoyasıPervane bakımı yapıldıktan ve balansı sağlandıktan sonra zımparalacak.Sonra üç kat 24 saat ara ile Transocean, Moravia veya DYO pembe Zehirli primeri, astarı, tutkalı ile 24 saat ara ile sonra aynı marka zehirli (kızıl kahve) ile 6 (altı) kata kadar boyanacak.Sonuç (gözlemlenen) yıllar sonra bile (üç yıl, dört yıl), az denize çıkan teknelerde DAHİ, pervanede çok az sayıda kekamoz ki bunların, pervanenin çalıştığı kenar yüzeyleri ile, pervaneye çarpmadan kaynaklanan astar ve boya bozulmalarından kaynaklandığı gözlemlenmiştir.İlgilenenlere, yaşanan tecrübe olarak aktarılır.


Bu tecrübelerini bizimle paylaşan AktarD ye teşekkürler.
Deniz-yelken adına
Erkut Soysal

30 Ocak 2008 Çarşamba

İskota çözümleri


ANA YELKEN İSKOTA


Sayın
karanb@ superonline.com

teknenizdeki taban makarasının yeri sanırım hesaplanmış bir noktadır,bu hali herhalde verimlidir.
aşağıdaki ekte araba fonksinonunu görebilen ve havuza taşınmış kontroller yeke, iskota ve arabanın tek kişi kontrolune de imkan sağlayan kolay bir sistemdir.Kolay olduğu kadar sorunsuz ve ucuzdur
bumba üzerine binen yüklerin bir yerine üç noktaya dağılmış olması hafif bumbalarda ortadan çeken iskotanın esnetmesini azaltmaktadır.

Motorunuz ise bu tekneler için önerilen standarttadır mutlaka,fakat denizde güç her zaman tercih edilmelidir bence
teknenizin spesifikasyonlarında size iki motor önerilmiştir,18 veya ops.29/30
üst gücü tercih etmeniz sorununu da çözecektir sanırım,
raylı iskota arabası ikinci bir alternatif olsa bile kısa olması kacınılmaz olacaktır.

İyi günler keyifli seyirler dileğiyle.Erkut SOYSAL

http://www.deniz-yelken.blogspot.com/

0 536 366 65 51

16 Ocak 2008 Çarşamba

Bana ne

İstek üzerine tekrar yayınlıyorum.


Bi sürü yazışma oluyor yine,
bir deniz sever kötü havada denize çıkmış
talihsizlik,
motoru bozulmuş,kıyıya gelmiş,galiba altınıda vurmuş,sonra çıkamayınnca,güzelce karaya oturtmuş tekneyi.herkesi kurtarmış,

olay aslında bukadar normal,hepimizin başına gelebilir.
Hem sonra herkesin bilgisi kendine yeterli,sanırım kendi teknesi,teknedekiler dostları.zaten gezmeye çıkmışlar,gezmeye çıkınca herşey serbest,
kaldı ki tekneler batar,titanik bile battı,
bize ne,

Geçmiş olsun deyip geçelim,
geçelimde ,olmuyor,hala karaya oturmaktan başka alternatif neden yoktu bilirsem faydalı olur bana diye düşünüyorum ,buda benim fikrim,kime ne.


Açıklarsın,açıklamazsın kendi tercihidir,kaza yapanın,
pardon kaza değil bu,kendileri güzelce oturtmuşlar.
İlgilenmek bile kabahat oldu.
Anlamağa,öğrenmeğe çalışanları bazı arkadaşlarımız hemen haşlıyorlar
federasyonları da hemen durumda vazife çıkardı ,açıkladı,ehliyeti benden alsaydı bunlar olmazdı,çünkü federasyonun ehliyeti en büyük
Denizin okulu denizdir.Başka yerden öğrenmişsen çarpar.Kimsede en büyük değildir,sen sus başkaları konuşsun tarzıda geçmez denizde,herkes kendi teknesinin kaptanıdır.
Bende saçmalamağa başladım.
Ne karışıyoryorsun sana ne.

Deniz-yelken adına

Erkut Soysal

15 Ocak 2008 Salı

Tekne ve teknede eş

Merhaba,


Hanımla problem yaşıyorum. Emekli olduktan sonra 9.20 teknemizde yaşamaya karar vermiştik amahanım yavaş yavaş su koyveriyor.

Bence siz yanılıyorsunuz,aşağıda ona ne kadar güçlükle fikrin
izi kabul ettirdiğinizi söylüyorsunuz,siz karar vermişsiniz ve göbeğiniz çatlamış onaylatmak için


Tekneyi sat, Finike’de küçük bir daire ve 6-7 metrelik bir tekne aldiyor. Hem sen oyuncağınla oynarsın,

tekneyi oyuncak olarak gören bir hanıma teknede yaşamı nasıl kabul ettireceksiniz

bazen bende sana katılırım, ama enazından karada sağlam, ayağımızı yere basacağımız bir yurdumuz olur,sende yelken hastalığını tatmin etmiş olursun.. diyor.

yada yelkeni sevmenizi hastalık olarak gören eşinizin karada ayağını sağlam bir yere basabilme tercihini nasıl göz ardı edebilirsiniz.

Hayda.. Ona kabul ettirebilmek için göbeğim çatlamıştı ama yine sukoyvermeye başladı. Dostlar, çaresini bilen varmı? Gelecekte teknemi daha da büyütmek isterken, dünya turu hayallerikurarken..

evet oldukça hoş hayaller kurmuşsunuz,hangimiz hayal etmeyiz ki

Eşimin geldiği nokta bu.

bence eşiniz zaten oradaymış ,burası sizin geldiğiniz nokta.

Benzerini yaşamış dostlarım muhakkak vardır.

Eşimi boşamanın dışındaher türlü öneriye açığım.Help!

Çözüm,
Uzlaş ve paylaş

her iki talebide.Saygıyla, sevgiyle.

Saygıyla,sevgiyle

Erkut Soysal